ชื่อ - นามสกุล :นายขวัญชัย นาคไทย
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก :บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ :อ.วังโป่ง เพชรบูรณ์
Telephone :0819628960
การศึกษา :กศ.ม.การบริหารการศึกษา
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารสถานศึกษา